Utbildning i Malmö

Malmö erbjuder en rik mångfald och är anpassad för en stad med en ung och dynamisk befolkning. Stadens utbildningssystem spänner från förskola till högre utbildning och vuxenutbildning, med särskild tonvikt på inkludering och livslångt lärande.

Förskola och Grundskola:

 • Malmö stad driver ett stort antal förskolor och grundskolor, både kommunala och fristående. Förskolan är tillgänglig från barn är föräldraledig och framåt, och grundskolan startar vid sex års ålder.
 • Staden lägger stor vikt vid pedagogik och skolutveckling. Man arbetar aktivt för att främja jämlikhet i skolan och för att alla elever, oavsett bakgrund, ska ha samma möjligheter till utbildning.

Gymnasieutbildning:

 • Malmö har ett brett utbud av gymnasieskolor med olika program och inriktningar, inklusive yrkesprogram och förberedande högskoleprogram.
 • Yrkesprogrammen samarbetar ofta med lokala företag för lärlingsplatser och praktik, vilket underlättar för elevernas inträde på arbetsmarknaden.

Högre Utbildning:

 • Malmö universitet är stadens huvudsakliga institution för högre utbildning och erbjuder ett brett spektrum av kurser och program, från kandidat- till forskarnivå.
 • Utöver sina akademiska program satsar Malmö universitet på samverkan med samhället genom forskningsprojekt kopplade till stadens och regionens utveckling.

Komvux och Vuxenutbildning:

 • Vuxenutbildning, eller Komvux, finns tillgänglig för den som behöver komplettera sina grundläggande kunskaper eller gymnasieutbildning.
 • Speciella yrkesutbildningar för vuxna, som ofta är anpassade efter arbetsmarknadens behov, erbjuder en chans till omskolning eller vidareutbildning.

Svenska för invandrare (SFI):

 • SFI är en viktig del av Malmös utbildningsutbud och ger nyanlända vuxna kunskaper i svenska språket som är grundläggande för integration och deltagande i arbetslivet.

Fristående Kurser och Folkhögskolor:

 • Fristående utbildningsanordnare och folkhögskolor ger möjligheter till personlig utveckling, vidareutbildning och fria studier inom ett brett fält av ämnen.

Internationalisering:

 • Malmö är en internationell stad och det påverkar också utbildningsutbudet. Internationella skolor och utbildningar där undervisning sker på engelska är tillgängliga och lockar såväl internationella medborgare som svenskar.

Malmö stad arbetar kontinuerligt för att utveckla och förbättra utbildningssystemet för att möta framtida utmaningar och behålla sin attraktionskraft som en plats för innovation och tillväxt. Denna satsning på utbildning är avgörande för att ge individerna de verktyg de behöver för att lyckas i en allt mer kunskapsintensiv ekonomi och samhälle.